جمعه, فروردين 07, 1394
نگاهی مصور به عملیات اجرایی سازه
گزارش عملیات اجرا شده در دپارتمان سیلوی بای پاس کلینکر و قیف تغذیه کلینکر  

عملیات اجرا شده به شرح زیر می باشد:
- آرماتوربندی، قالببندی و بتن ریزی مرحله سوم جداره
- داربست بندی و قالببندی سقف تراز 8.4+

بتن ریزی قالببندی
بتن ریزی مرحله سوم جداره سیلو قالببندی سقف تراز 8.4+
ابتدای صفحه

گزارش عملیات اجرا شده در دپارتمان سیلوهای کلینکر  

عملیات اجرا شده به شرح زیر می باشد:
- نصب پاگرد و قالببندی جهت اجرای تیر کربل سیلوی شماره یک و دو
- آرماتوربندی تیر کربل سیلوی شماره یک
نصب پاگرد آرماتور بندی
نصب پاگرد و قالببندی کف تیر کربلها آرماتوربندی تیر کربل سیلوی شماره یک
ابتدای صفحه

گزارش عملیات اجرا شده در دپارتمان سیلوهای سیمان  

عملیات اجرا شده به شرح زیر می باشد:
- آرماتوربندی و قالببندی مرحله اول جداره سیلوی شماره یک
- آرماتوربندی و قالببندی مرحله اول جداره سیلوی شماره دو

آرماتور بندی و قالب بندی شماره یک آرماتور بندی و قالب بندی شماره دو
آرماتوربندی و قالببندی مرحله اول جداره سیلوی شماره یک آرماتوربندی و قالببندی مرحله اول جداره سیلوی شماره دو
ابتدای صفحه

گزارش عملیات اجرا شده در دپارتمان مخزن ذخیره آب و تصفیه خانه  

عملیات اجرا شده به شرح زیر می باشد:
- بتن ریزی فونداسیون منبع جنوبی
- آرماتوربندی، قالببندی و بتن ریزی ستونهای منبع جنوبی
- اجرای بتن مگر و کانالهای زهکش منبع شمالی
- اجرای بتن مگر و پرکننده تصفیه خانه

نتن ریزی فونداسیون آرماتور بندی دیوارهای منبع جنوبی
بتن ریزی فونداسیون و ستونهای منبع جنوبی آرماتوربندی دیوارهای منبع جنوبی
اجرای بتن
اجرای بتن مگر تصفیه خانه و منبع شمالی
ابتدای صفحه

گزارش عملیات اجرا شده در باسکول و نگهبانی ورودی  

عملیات اجرا شده به شرح زیر می باشد:
- قالببندی، آرماتوربندی و بتن ریزی صفحه باسکول
- آرماتوربندی، قالببندی و بتن ریزی تیرها و دال اطاق نگهبانی
- کرسی چینی، دیوارچینی، سیمانکاری، کفسازی بتنی و موزائیک کاری اطاق باسکول

بتن ریزی صفحه اجرای سقف طاق
بتن ریزی صفحه باسکول و اتمام عملیات اجرای سقف اطاق باسکول و شروع عملیات معماری
ابتدای صفحه

گزارش عملیات اجرایی سوله تعمیرگاه اساسی و دفتر فنی، انبار مرکزی و انبار آجر نسوز  

عملیات اجرا شده به شرح زیر می باشد:
- بلوکاژ کف و دیوارچینی سوله ها
- اجرای سقف کمپوزیت دفاتر انبار مرکزی
- اجرای کفسازی بتنی سوله انبار مرکزی و انبار آجر نسوز
- سیمانکاری دیوارهای سوله ها
- ادامه عملیات اجرایی پوشش سقف و دیواره ها

دیوار چینی سوله ها
دیوارچینی سوله ها و سیمانکاری و اجرای پوشش
اجرای کفسازی اجرای کفسازی
اجرای کفسازی و ازاره داخلی انبار آجر نسوز اجرای کفسازی و سقف کمپوزیت انبار مرکزی
ابتدای صفحه

گزارش عملیات اجرا شده در ساختمان کنترل مرکزی  

عملیات اجرا شده به شرح زیر می باشد:
- گودبرداری فونداسیون
- اجرای بتن مگر

گود برداری فونداسیون اجرای بتن مگر فونداسیون
گودبرداری فونداسیون اجرای بتن مگر فونداسیون
ابتدای صفحه

گزارش عملیات اجرا شده در کانالهای تأسیساتی  

عملیات اجرا شده به شرح زیر می باشد:
- آرماتوربندی، قالببندی و بتن ریزی کف پارت 4 و آرماتوربندی و قالببندی دیوارها
- قالببندی، آرماتوربندی و بتن ریزی سقف پارت 1 و خاکریزی طرفین دیوارها
- بتن ریزی دیوارها و قالببندی، آرماتوربندی و بتن ریزی سقف پارت 2
- قالببندی و بتن ریزی دیوارهای پارت 3

آماتوربندی پارت 4 بتن ریزی سقف پارت 1
آرماتوربندی و قالببندی دیوارهای پارت 4 بتن ریزی سقف پارت 1
آماتوربندی پارت 2 بتن ریزی دیوارهای پارت 3
قالببندی و آرماتوربندی و بتن ریزی سقف پارت 2 بتن ریزی دیوارهای پارت 3
ابتدای صفحه

گزارش ادامه تجهیز کارگاه پیمانکار ساختمانی  

عملیات اجرا شده به شرح زیر می باشد:
- اجرای عملیات معماری آشپزخانه و کانتین
- راه اندازی موتورخانه

نمایی از ساختمانهای تجهیز کارگاه
نمایی از ساختمانهای تجهیز کارگاه پیمانکار سازه
ابتدای صفحه

چاپ